Formuláře a poplatky

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Bohužel i v souvislosti s takovou romantickou událostí, jakou je svatba, vás čeká spousta papírování.

Co je třeba vyplnit při občaském a co při církevním sňatku? A kde jsou potřebné dokumenty k dispozici? Často je náročné se v tom všem nějak zorientovat.

Sestavili jsme pro vás proto přehled o tom, jaké přesně formuláře, dotazníky a žádosti potřebujete k uzavření sňatku a kolik peněz si připravit na správní poplatky.

1. Občanský sňatek

Dotazník k uzavření manželství (včetně požadovaných dokladů) obdrží snoubenci na kterékoli matrice nebo na webových stránkách města.

Žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě

Jedná-li se o občanský sňatek, uskutečňují se sňatečné obřady na místě k tomu určeném - u Městského úřadu Uherské Hradiště je jako místo pro konání sňatečných obřadů určena obřadní síň.

V případě, že chtějí snoubenci uzavřít manželství mimo obřadní síň, je třeba, aby místo uzavření manželství bylo nejdříve schváleno. V tomto případě je nezbytné požádat o schválení jiného vhodného místa sňatečného obřadu. Žádost musí být písemná a musí obsahovat označení snoubenců, datum, hodinu a místo uzavření manželství, včetně uvedení důvodu a kontaktu na snoubence. Žádost musí být snoubenci podepsána a zaslána k rukám starosty Města Uherské Hradiště. (Pro tuto žádost není stanoven žádný formulář.)

Žádost o povolení uzavření manželství mimo stanovenou dobu

Jedná-li se o občanský sňatek, uskutečňují se sňatečné obřady v předem schválených termínech - schválené termíny pro konání sňatečných obřadů v Uherském Hradišti jsou k dispozici na matrice v Uherském Hradišti nebo na webových stránkách města (Městský úřad/Životní situace).

V případě, že chtějí snoubenci uzavřít manželství mimo schválený termín pro konání sňatečných obřadů, je třeba, aby byl termín konání nejdříve schválen. V tomto případě je nezbytné požádat o schválení mimořádného termínu sňatečného obřadu. Žádost musí být písemná a musí obsahovat označení snoubenců, datum, hodinu a přesné místo uzavření manželství, včetně uvedení důvodu a kontaktu na snoubence. Žádost musí být snoubenci podepsána a zaslána k rukám starosty Města Uherské Hradiště. (Pro tuto žádost není stanoven žádný formulář.)

2. církevní sňatek

Jedná-li se o církevní sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve.

Dotazník k uzavření manželství (včetně požadovaných dokladů)

- obdrží snoubenci na kterékoli matrice nebo na webových stránkách města

Osvědčení k církevnímu sňatku

- obdrží snoubenci na kterékoli matrice nebo na webových stránkách města

Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení potvrzuje, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než 6 měsíců.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za uzavření manželství ve stanovených termínech (uvedeno na webu města) a v obřadní síni Města Uherské Hradiště není stanoven žádný správní poplatek.

Za uzavření manželství mimo stanovenou dobu je stanoven správní poplatek ve výši Kč 1.000,-

Za uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě správního obvodu matričního úřadu Uherské Hradiště je stanoven správní poplatek ve výši Kč 1.000,-

Za uzavření manželství mimo stanovenou dobu a současně na kterémkoli vhodném místě správního obvodu matričního úřadu Uherské Hradiště je stanoven správní poplatek Kč 1.000,-  (od tohoto správního poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené)

Za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR je stanoven správní poplatek  Kč 3.000,-

Za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR je stanoven správní poplatek Kč 2.000,-

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem Kč 500,-

Vystavení prvního oddacího listu je od správního poplatku osvobozeno.

Za vydání každého dalšího oddacího listu (tj. druhopisu oddacího listu) je stanoven správní poplatek Kč 100,-.

Správní poplatky se hradí na matrice.

.