Obchodní podmínky

Smlouva o pronájmu věcí movitých (oděvů a doplňků) uzavřená podle § 2316 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku mezi Svatebním salonem Svatka a Zákazníkem

Svatební salon Svatka se zavazuje:

 1. Vybraný model závazně rezervovat na určený termín na základě složení platby ve výši 50% ceny za pronájem.
 2. Vybraný model a doplňky připravit k vyzvednutí nejpozději v den události nebo dle dohody se Zákazníkem.
 3. Provést potřebné krejčovské úpravy s ohledem na možnosti tak, jak bude dohodnuto při posledním zkoušení.
 4. Zajistit vyčištění a vyžehlení modelu k jeho řádnému použití.
 5. Umožnit Zákazníkovi změnu objednávky nebo termínu použití s ohledem na ostatní objednávky. Nevztahuje se na objednávky na zakázku.

Zákazník se zavazuje:

 1. Při objednávce vybraného modelu uhradit rezervační platbu 50%, zbývajících 50% doplatit nejpozději při převzetí modelu.
 2. Poslední úterý před termínem události, nebo dle dohody, se dostavit ke krejčovské zkoušce.
 3. Neprat, nečistit, nežehlit a neupravovat pronajatý model.
 4. Při převzetí si pronajatý model vyzkoušet a zkontrolovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 5. Vrátit model a doplňky první pracovní den po termínu použití nebo dle dohody, jinak za každý den prodlení zaplatit penále ve výši 20% pronájmu. Oděv je třeba vrátit na původním ramínku a v původním obalu.
 6. V případě poškození modelu uhradit částku úměrnou vzniklé škodě, dojde-li k neopravitelnému poškození, zničení, nebo ztrátě, zaplatit celou prodejní cenu modelu sníženou o částku zaplacenou za pronájem.

Storno podmínky

Obsah objednávky je možné změnit a rezervační platbu čerpat formou kreditu na jiné zboží po dobu až tří let.

V případě zrušení objednávky do 30 dnů od data uzavření propadá ve prospěch Svatebního salonu Svatka 25% z celkové ceny objednávky, při pozdějším zrušení 50% a při zrušení po krejčovské zkoušce před svatbou 100% z celkové ceny objednávky.

U objednávek na zakázku je stornopoplatek vždy 100% z ceny objednávky a není možné z nich čerpat kredit.

GDPR

Dle článku 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, spadá zpracování Vašich osobních údajů do oprávněného zájmu za účelem plnění smlouvy. Tyto údaje neposkytujeme žádné třetí straně.

Reklamace

Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, která se vyskytnou u zakoupeného zboží či poskytnutých služeb dle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Reklamace zboží/služeb je prodávajícím považována za převzatou dnem fyzického sepsání Reklamačního listu (potvrzení přijetí reklamace) na adrese provozovny prodávajícího. Současně, jedná-li se o reklamaci zakoupeného zboží, musí být toto zboží vráceno na adresu provozovny, včetně všech dokladů o jeho koupi. Za den, kdy byla kupujícím uplatněna práva z vadného plnění, nemůže být považován den oznámení kupujícího o vadě prostředkem komunikace na dálku.

Uzavřením objednávky automaticky souhlasíte s obchodními podmínkami.