Obchodní podmínky

SMLOUVA

O výpůjčce oděvů a doplňků uzavřená podle §2316 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

mezi Svatebním salonem Svatka, Marcela Juříková, IČ 48502022, a Zákazníkem.

Svatební salon Svatka se zavazuje:

1. Vybraný model závazně rezervovat na dohodnutý termín na základě složení zálohy 50% z půjčovného.

2. Vybraný model a doplňky připravit k vyzvednutí nejpozději v den události nebo dle dohody se zákazníkem.

3. Provést potřebné krejčovské úpravy s ohledem na možnosti tak, jak bude dohodnuto při posledním zkoušení.

4. Zajistit vyčištění a vyžehlení modelu k jeho řádnému použití.

5. Umožnit Zákazníkovi změnu modelu s ohledem na ostatní objednávky. Nevztahuje se na objednávky na zakázku.

6. Umožnit Zákazníkovi změnu termínu použití s ohledem na ostatní objednávky, a to v horizontu až 3 let.

Zákazník se zavazuje:

1. Při objednávce vybraného modelu zaplatit 50% půjčovného, zbývajících 50% uhradit nejpozději při převzetí modelu.

2. Poslední úterý před termínem události, nebo dle dohody, se dostavit ke zkoušení vybraného modelu.

3. Při převzetí si důkladně překontrolovat zapůjčený model a všechny doplňky. Na reklamace při vrácení nebude brán zřetel.

4. Neprat, nečistit, nežehlit a neupravovat zapůjčený model.

5. Vrátit model a doplňky první pracovní den po termínu použití nebo dle předchozí dohody, jinak za každý den prodlení zaplatit penále ve výši 20% půjčovného.

6. V případě poškození modelu uhradit částku úměrnou vzniklé škodě, dojde-li k neopravitelnému poškození, zničení, nebo ztrátě, zaplatit celou pořizovací hodnotu modelu.

7. V případě zrušení objednávky 14 dnů před termínem použití propadá ve prospěch Svatebního salonu Svatka 50% půjčovného, při dřívějším zrušení 25% půjčovného.

Osobní údaje

Dle článku 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, spadá zpracování Vašich osobních údajů do oprávněného zájmu za účelem plnění smlouvy.

Za účelem zpracování vašich objednávek evidujeme vaše osobní údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní číslo a vaše tělesné míry. Tyto údaje využíváme pouze ke své vlastní potřebě a neposkytujeme je žádné třetí straně, ani je nevyužíváme k reklamním účelům. Vaše objednávky obsahující osobní údaje jsou evidovány pouze do doby jejich konečného zpracování v aktuálním účetním období.

Reklamace

Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, která se vyskytnou u zakoupeného zboží či poskytnutých služeb dle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Reklamace zboží/služeb je prodávajícím považována za převzatou dnem fyzického sepsání Reklamačního listu (potvrzení přijetí reklamace) na adrese provozovny prodávajícího. Současně, jedná-li se o reklamaci zakoupeného zboží, musí být toto zboží vráceno na adresu provozovny, včetně všech dokladů o jeho koupi. Za den, kdy byla kupujícím uplatněna práva z vadného plnění, nemůže být považován den oznámení kupujícího o vadě prostředkem komunikace na dálku.

Uzavřením objednávky automaticky souhlasíte s obchodními podmínkami.